top of page

טופס מכירת חמץ נמצא למטה וניתן למלא ולהגיש בקלות באינטרנט

For the English form click HERE

מועד אחרון להגשה: יום שני, 22 באפריל, 2024 (ערב פסח) 8:00 בבוקר

את/ה מטייל/ת? אם תיעדרו במשך כל פסח ואתם עוזבים לפני יום ראשון בלילה, 21 באפריל, או אם תצאו מארה"ב ביום שני, 22 באפריל (ערב פסח), שלח טופס זה עד יום ראשון, 21 באפריל בשעה 12:00 בערב. מכירה מסוימת זו תתקיים יום לפני ערב פסח, כדי להסיר החיוב על הנוסע לחפש חמץ בליל ערב פסח. המכירה המוקדמת גם תבטיח שהחמץ יימכר גם אם הבעלים נמצא באזור זמן שבו בעלות חמץ כבר אסורה. מכירה זו תתקיים ביום ראשון, 21 באפריל בשעה 16:00. לפיכך, כל החמץ שברצונך למכור חייב להיות ממוקם במקומות המכירה המיועדים עד למועד זה. כמו כן, חמץ שנרכש לאחר מועד זה לא ייכלל. במכירה

משלחת ייפוי כוח למכירת חמץ

אני, החתום למטה, מסמיך ומתיר באופן מלא את הרב שלום מימראן מקהלת דור תקוה

 1645 Raoul Wallenberg Boulevard, Charleston, SC 29407

:לפעול במקומי ובשמי למכור

  החמץ שבידי (במודע או שלא ביודעין) כהגדרתו בחוק התורה והרבנים (למשל ספק חמץ ותערובות חמץ)

כל חמץ שאליו יש או עשויה להיות לי אחריות משפטית, כולה או חלקית (כולל תאגידים או גופים עסקיים אחרים שבבעלותם או עוסקים בחמץ שבהם עשויה להיות לי זכויות בעלות) או סחורות מעבר שיוכלו להימסר לי במהלך תקופה שמתחילה מיום שני, 22 באפריל עד יום שלישי בלילה, 30 באפריל, 2024

כל חמץ הנדבק למשטח של מחבתות, סירים או כלי בישול ושימוש או תערובות שלהם


כמו כן, אני מסמיך את הרב מימראן האמור לשכור את כל המקומות בהם ניתן למצוא את החמץ שבבעלותי, במיוחד בחצרים הנמצאים ב

ניתן למצוא את החמץ במתחם הנ"ל במקומות הבאים

הערך המשוער של החמץ הוא

לרבי מימראן יש את מלוא הזכות למכור ולהחכיר בעסקאות, כפי שיראה לנכון לזמן שייראה לו דרוש כמבואר בחוזה ההרשאה הכללי למכירת החמץ. כמו כן, אני נותן בזאת לרב מימרן האמור את מלוא הסמכות והסמכות למנות מחליף בעל סמכות המכירה והחכירה המלאה כמפורט כאן. הכוח הניתן לעיל תואם את כל התקנות והדינים של התורה והרבנות. הרשאה זו נועדה גם להתאים לקריטריונים ולדרישות החוק של מדינת דרום קרוליינה וארצות הברית
ולכך אני מצמיד בזאת את חתימתי על

אני אעדר כל פסח ואעזוב לפני יום ראשון בלילה, 21 באפריל, או אהיה מחוץ לארה"ב ביום שני, 22 באפריל (ערב פסח)
בחר

לאחר השליחה, המתן מספר רגעים לאישור קבלה

לחץ כאן כדי לעבור לדף פסח שלנו הכולל  הלכות לערב פסח, מידע קניות, מדריכים לפסח, האירועים שלנו ועוד

bottom of page